Ochrana súkromia a osobných údajov

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV WWW.X-BIONIC.SK (ĎALEJ LEN AKO „DOKUMENT”)

verzia 1.0
ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE

 1. Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE s., so sídlom: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01, IČO: 46 640 134, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10684/T, je prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) v informačných systémoch v ktorých sa spracúvajú osobné údaje Dotknutých osôb. Pre označenie Prevádzkovateľa sa v texte Dokumentu využíva slovo „My“, „Náš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 2. Dotknutými osobami sú najmä zákazníci, ktorí s Prevádzkovateľom uzavierajú zmluvu na diaľku prostredníctvom webového sídla www.x-bionic.sk v elektronickej podobe. Dotknutou osobou sú aj iné fyzické osoby, ktoré udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na príslušné účely alebo návštevníci webového sídla www.x-bionic.sk Prevádzkovateľa (ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach o cookies). Pre označenie Dotknutej osoby môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „Vy“, „Váš“ a všetky modifikácie týchto slov.
 3. Túto Politiku ochrany súkromia a osobných údajov www.x-bionic.sk (ďalej len ako „Dokument“) pre Dotknuté osoby sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiavame pri ochrane súkromia a Vašich osobných údajov.
 4. Mimoriadne nám záleží na bezpečnosti a zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov, a preto sme vytvorili v tomto Dokumente osobitné záväzné pravidlá spracúvania, ktoré vychádzajú zo základných zásad spracúvania osobných údajov upravených v článku 5 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).
 5. Tento Dokument predstavuje nami zavedenú internú politiku ochrany súkromia v súlade s článkom 24 GDPR za účelom preukazovania dosiahnutého súladu s
 6. Tento Dokument sa zoberá spracúvaním osobných údajov a dodržiavaním základných zásad legálneho spracúvania osobných údajov, ktoré sú založené najmä na tom, že vykonávame potrebné spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo ku všetkým zainteresovaným stranám a transparentne k Dotknutým osobám. Kontinuálne kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, pričom minimalizujeme dáta a spracovateľské operácie na nevyhnutné minimum potrebné pre riadne uzavretie a splnenie záväzkov z našej vzájomnej zmluvy a používaním webového sídla www.x-bionic.sk
 7. Týmto Dokumentom Vám súčasne poskytujeme povinné informácie v zmysle článku 13 GDPR a zabezpečujeme Vaše informovanie o obsahu tohto Dokumentu už pred získavaním osobných údajov, pri ktorom nám osobné údaje prvýkrát poskytujete, príp. priamo pri udeľovaní Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vymedzené účely.

ČLÁNOK 2
POLITIKA REZORTU A GARANCIE PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Osobné údaje nezverejňujeme bez Vášho súhlasu a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne aktuálne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané a fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej
 2. K zverejneniu osobných údajov môže dôjsť iba na základe Vášho individuálne vyjadreného súhlasu alebo Vášho vedomého konania (napr. zverejnenie obsahu na našom oficiálnom profile zriadenom na sociálnych sieťach). V tejto súvislosti Vás informujeme, že uverejnením príspevkov, fotiek alebo výkonom realizácie akejkoľvek činnosti aktivity, ktorá má za následok Vaše identifikovanie na našom oficiálnom profile na sociálnej sieti, dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v informačných systémov danej sociálnej siete a na našom Svojím konaním v zmysle predchádzajúcej vety poskytujete tzv. konkludentný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na naše marketingové činnosti.
 3. Pravidelne kontrolujeme a revidujeme nielen prijaté bezpečnostné opatrenia určené na vysoké zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ale aj ostatné postupy a pravidlá určené na ochranu súkromia a osobných údajov, pričom môžeme spolupracovať s odborníkom určeným do funkcie zodpovednej osoby (DPO – Data Protection Officer).
 4. Pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi Vašim koncovým zariadením a našim serverom využívame primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií (SSL certifikát). Rovnako všetky dáta a osobné údaje uchovávame na určených dátových úložiskách, pričom tieto sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
 5. Garantujeme Vám, že nijaké súhlasy na spracovanie osobných údajov nebudeme podmieňovať uzavretím alebo plnením Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, máte možnosť vyjadriť slobodne, bez toho aby ste ohrozili prístup k našim službám a tovarom. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
 6. Všetky subjekty, ktoré sú okrem nás legálne zapojené do procesu spracúvania osobných údajov sú transparentne identifikované v rámci tohto Dokumentu spoločne s ich postavením podľa S Vašimi osobnými údajmi nevykonáme nijakú spracovateľskú operáciu k tretej strane a/alebo príjemcovi, ak nie je transparentne identifikovaná v tomto Dokumente a súčasne nedisponujeme na to potrebným právnym základom podľa článku 6 GDPR.
 7. Všetci príjemcovia osobných údajov k nim pristupujú výlučne na základe nami udeleného oprávnenia, pričom sú právne zaviazaní osobitnými povinnosťami a právnymi zárukami posilňujúcimi ochranu osobných údajov Dotknutých osôb.
 8. Vaše osobné údaje neposkytujeme nijakým stranám na komerčné účely bez toho, aby ste s tým vopred vyjadrili individuálny a slobodný súhlas. Pri využívaní služby Google Analytics môže za určitých okolností dochádzať k spracúvaniu osobných údajov návštevníkov webového sídla www.x-bionic.sk zo strany spoločnosti Google Inc. v postavení tretej strany a samostatného prevádzkovateľa, pričom na toto spracúvanie osobných údajov nemáme žiaden dosah ani vplyv. Považujeme za potrebné informovať Vás tiež o tom, že časť spracúvania osobných údajov, ktoré súvisia s využívaním funkcionalít integrovaných do webového sídla www.www.x-bionic.sk môže byť realizovaná samostatne a od nás úplne nezávisle tretími stranami, ktoré sú v postavení samostatných prevádzkovateľov odlišných od našich informačných systémov osobných údajov; v týchto prípadoch ide najmä o prevádzkovateľov tzv. platobných brán určených na vykonávanie bezhotovostných platieb cez internet. Týmto tretím stranám poskytujete svoje osobné údaje priamo bez toho, aby sme do tohto procesu akokoľvek vstupovali a ovplyvňovali ho. Táto časť spracúvania osobných údajov sa riadi internými politikami a bezpečnostnými opatreniami prijatými týmito tretími stranami, pričom nemáme žiadny vplyv na takéto spracúvanie osobných údajov, vrátane možnosti vykonať práva Dotknutej osoby, o ktorých Vás informujeme v rámci tohto Dokumentu.
 9. Našich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým sme umožnili spracúvať Vaše osobné údaje, sme starostlivo preverili z hľadiska ich spôsobilosti a praktickej schopnosti zabezpečiť bezpečnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.
 10. Pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využívame okrem bežnej telefonickej a emailovej komunikácie aj webové sídlo www.x-bionic.sk a oficiálny profil zriadený na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
 11. Ak pri objednávke v rámci špecifických požiadaviek z vlastnej iniciatívy uvediete nad rámec nami požadovaných informácií aj informácie, ktoré nepotrebujeme a zároveň, ktoré by mohli mať citlivý charakter alebo by z ich kontextu mohol vyplynúť citlivý charakter odhaľujúci údaje z osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré nevyžadujeme alebo nie sú nevyhnutné na poskytnutie riadneho zmluvného plnenia, podľa možnosti zabezpečíme ich bezodkladné vymazanie alebo modifikáciu do neutrálnejšieho významu neumožňujúceho z takýchto náhodne získaných doplňujúcich informácií vytváranie osobitnej kategórie osobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste o sebe v rámci našej vzájomnej komunikácie pri objednávaní tovaru alebo služieb neuvádzali nevyhnutne žiadne nadbytočné  údaje  a informácie  súkromného  charakteru,  ktoré  priamo  nesúvisia s objednávkou a uzatváraním danej

ČLÁNOK 3
ZVÝŠENÁ OCHRANA ÚDAJOV O VAŠEJ PLATOBNEJ KARTE

 1. Partneri prevádzkujúci prenos údajov cez platobné brány zabezpečuje vo zvýšenej miere ochranu údajov uvedených o Vašej platobnej
 2. Prevádzkovatelia majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť, ktorá je vždy chránená silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií, najmä 128-256 bit SSL (Secure Socket Layer).
 3. Okrem systému prijatých bezpečnostných opatrení zabezpečujeme najmä minimalizáciu počtu dostatočne preverených oprávnených osôb, ktoré prídu do kontaktu s týmto typom Vašich údajov, primeranú kryptografickú ochranu súvisiacich elektronických dát a zároveň aj bezodkladnú likvidáciu všetkých údajov týkajúcich sa Vašej platobnej karty ihneď ako to bude možné.

ČLÁNOK 4
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje spracúvame tak krátko, ako je to len možné. Zabezpečujeme ich priebežnú likvidáciu bezodkladne po splnení účelu ich spracúvania, ktorý nastane spravidla po splnení všetkých zmluvných mimozmluvných záväzkov. Po zaplatení ceny a poskytnutí našich služieb sú Vaše osobné údaje spracúvané ešte 24 mesiacov s ohľadom na našu zodpovednosť za vady tovaru a služieb vyskytujúcich sa v priebehu zmluvne predĺženej alebo zákonnej 24 mesačnej záručnej doby, ktorá vyplýva zo zákona č.250/2007 z. o ochrane spotrebiteľa. Po uplynutí záručnej doby na poskytnuté služby sú Vaše osobné údaje zlikvidované (vymazané zo všetkých informačných systémov).
 2. Ak ste nám však udelili osobitný súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, budeme tieto osobné údaje spracúvať a uchovávať do doby odvolania Vášho súhlasu. Ak váš súhlas odvoláte, zabezpečíme likvidáciu (výmaz) Vašich osobných údajov zo všetkých informačných systémov v súlade s Článkom 12
 3. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj počas doby ustanovenej osobitným zákonom, napríklad zákonmi upravujúcimi daňové povinnosti a účtovnú V tomto prípade sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje po dobu ustanovenú osobitným zákonom, za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti.

ČLÁNOK 5
IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽOV, PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN ZAPOJENÝCH DO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame nasledovných dostatočne preverených a odborne spôsobilých obchodných partnerov schopných garantovať bezpečnosť spracúvania osobných údajov, ktorí majú v zmysle Článku 28 GDPR postavenie sprostredkovateľov:
  • BACKBONE, r.o., so sídlom Medená 25, 811 02 Bratislava, registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 48344/B
 2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj ďalších obchodných partnerov, ktorí však majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, tretích strán, konkrétne ide o:
  • ABRA Software r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO 31 375 162, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odde. Sro, vložka 7236/B
  • SLOVAK PARCEL SERVICE r.o.,Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31 329 217, registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 3215/B
 3. Iné okruhy tretích strán, s ktorými spolupracujeme na zabezpečenie Vašej požiadavky za účelom uzavretia a plnenia zmluvy s iným prevádzkovateľom (napr. kuriérska spoločnosť).

ČASŤ II
MARKETING

 1. Našim záujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách a ponukách tovarov a služieb, ktoré poskytujeme. Na tento účel Vám predkladáme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely.
 2. Ak nám poskytnete Váš súhlas, budeme po celú dobu jeho platnosti a to až do odvolania Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, korešpondenčná adresa a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje použijeme na to, aby sme Vás mohli informovať podľa bodu 1 a zaslať Vám relevantné informácie, na základe ktorých môžete využiť našu ponuku a služby.
 3. Neudelenie akéhokoľvek zo súhlasov nemá žiadny vplyv na uzavretie našej vzájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v ustanovení Časti I Článku 2 Bodu 5 tohto Dokumentu.
 4. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním. Za odvolanie súhlasu sa považuje aj zrušenie odberu marketingových informácií, ktoré je súčasťou každého zaslaného marketingového e-mailu v podobe samostatného tlačidla alebo webového
 5. V súlade so zákonom č. 351/2011 z. o elektronických komunikáciách Vám môžeme zasielať aj komerčné informácie a reklamu našich vlastných podobných tovarov a služieb, ktoré súvisia s predajom tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás zakúpili, pričom túto korešpondenciu doručujeme vždy na adresu elektronickej pošty, ktorú uvediete v súvislosti s uzavretím našej zmluvy. V tomto prípade na doručovanie komerčnej komunikácie nevyžadujeme Váš súhlas, nakoľko nás k týmto činnostiam oprávňuje zákon. Samozrejme aj doručovanie tejto komerčnej komunikácie môžete jednoducho zrušiť pričom informácie o postupe zrušenia nájdete v každom takto doručenom e-maily v podobe samostatného tlačidla alebo webového linku.

ČASŤ III
ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY A POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov využívame aj webové sídlo www.x-bionic.sk (ďalej len ako „Webová stránka“).
 2. Webová stránka využíva súbory typu Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Web stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si Webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.
 3. Využívame vlastné súbory cookies (tzv. first party cookies) za účelom optimalizovania funkcií Webovej stránky a lepšieho používateľského komfortu návštevníka Webovej stránky, ako aj cudzie cookies (tzv. third party cookies) za účelom zobrazovania behaviorálnej reklamy.
 4. Webová stránka využíva aj krátkodobé cookies, ktoré sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z Vášho počítačového systému, resp. iných Vašich koncových zariadení vymažú. Avšak v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k spracúvaniu tzv. dlhodobých cookies, ktoré ostávajú v zariadení koncového používateľa, pričom nám umožňujú rozpoznať, že Webovú stránku opätovne navštevuje dané zariadenie koncového používateľa, čo môže byť v závislosti od nastavení vykonaných používateľom spojené napr. s pamätaním si prednastaveného prístupového hesla a pod.
 5. Touto cestou Vás a všetkých návštevníkov Webovej stránky informujeme o tom, že všetky súbory cookies, ktoré Webová stránka môže ukladať v koncovom zariadení akéhokoľvek návštevníka Webovej stránky možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Konkrétne informácie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov internetových prehliadačov je  možné  nájsť  tu:  aboutcookies.org/how-to-control-cookies/  a informácie potrebné k vymazaniu súborov typu cookies z technického zariadenia používateľa je možné nájsť tu: www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.
 6. V prípade ak internetový prehliadač využitý Vašim koncovým zariadením povoľuje Webovej stránke využívať na vstup a prezeranie jej obsahu súbory typu cookies, sme oprávnení považovať tento stav za vyjadrenie Vášho platného súhlasu s používaním súborov
 7. Na Webovej stránke používame aj internetovú analytickú službu od spoločnosti Google a pričom však nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) Dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics a Google adWords.
 8. Google Analytics a Google adWords na analýzu Vášho správania na Webovej stránke tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa Webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana súkromia Dotknutej Google Inc. využíva informácie získané počas Vášho používania Webovej stránky, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na Webovej stránke a aby nám poskytol ďalšie služby spojené s používaním Webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics a Google adWords je možné opäť zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (plug in) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 9. Službu Google Analytics a Google adWords môžeme na Webovej stránke využívať aj na generovanie on-line reklamy prostredníctvom remarketingu, e. výstupy z našej marketingovej komunikácie môžu zobrazovať aj odlišní poskytovatelia digitálnych služieb a internetového obsahu vrátane Google Inc, na rôznych internetových stránkach, ktoré v budúcnosti, po ukončení návštevy Webovej stránky, budú zobrazované na Vašom zariadení.
 10. Využívame tiež reporty Google Analytics, aby sme mohli viesť efektívnejšiu marketingovú komunikáciu, pričom môže dochádzať aj k spracúvaniu demografických charakteristík a záujmov viažucich sa k Dotknutým osobám (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané spoločnosťou Google , ktoré môžeme takisto využívať. Pri spracúvaní dát prostredníctvom využívania služby Google Analytics však nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, nakoľko nedisponujeme dostatočným identifikátorom, ktorý by umožňoval Vašu priamu, či nepriamu identifikáciu.
 11. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžete odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho
 12. Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google v kontexte používania Webovej stránky môžete nájsť tu: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 13. Súčasne Vás informujeme, že ak ste počas návštevy a používania Webovej stránky prihlásení do iných internetových služieb od spoločnosti Google môže zo strany spoločnosti Google Inc. dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Na toto spracúvanie osobných údajov nemáme žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom nijakým spôsobom neparticipuje.
 14. Spoločnosť Google Inc. je v súvislosti s používaním Webovej stránky Dotknutými osobami, treťou stranou v postavení samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o aktuálnych pravidlách ochrany súkromia prijaté spoločnosťou Google môžu Dotknuté osoby nájsť tu: www.google.com/policies/privacy/?hl=sk
 15. Na propagáciu našich tovarov a služieb využívame aj sociálnu sieť Instagram, prevádzkovanú spoločnosťou Instagram , 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Disponujeme však len administrátorskými oprávneniami pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na tejto sociálnej sieti. Táto spoločnosť je totiž v postavení samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, pričom spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zmysle podmienok ustanovených spoločnosťou Instagram. Z tohto dôvodu môže zo strany sociálnej siete Instagram dochádzať k poskytovaniu Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, pričom nad týmto spracovaním osobných údajov nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Prehľad doplnkov pre sieť Instagram, ich vlastnosti a spôsob spracovania Vašich osobných údajov nájdete na webovej adrese: help.instagram.com/519522125107875.
 16. Na našej Webovej stránke využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing a iné, ktoré sú poskytovaná spoločnosťou Facebook , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom nášho firemného profilu na sociálnej sieti Facebook súčasne propagujeme aj naše tovary a služby. V prípade návštevy našej Webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, vznikne medzi Vaším prehliadačom a sociálnou sieťou prepojenie. Sociálna sieť následne získa informáciu o návšteve Webovej stránky z Vášho prehliadača. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásení, môže byť Vaša návšteva priradená k Vášmu profilu na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie a metadáta vyprodukované činnosťou doplnku, môže prevádzkovateľ sociálnej siete následne uložiť. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že ste klikli na našu reklamu na Facebooku a boli ste presmerovaní na našu Webovú stránku. Nemáme však prístup k údajom iných stránok, ktoré ste navštívili. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel nám slúžia na zostavovanie štatistík o využívaní našich facebookových reklamných kampaní. Pritom však nezískavame nijaké informácie, pomocou ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cielene zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach, prípadne stránkach spolupracujúcich so spoločnosťou Facebook. My však nezískavame nijaké informácie adresnosti tejto reklamy voči konkrétnym osobám. Bližšie informácie o účele a objeme získaných informácií a spracovaní Vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako aj o možnosti nastavení pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania dát sociálnej siete Facebook, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zobrazovanie on-line reklám založených na záujmoch od Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností môžete odmietnuť tu. Ak chcete zabrániť získavaniu týchto Vašich osobných údajov, je potrebné odhlásiť sa pred návštevou našej Webovej stránky zo sociálnej siete.

ČASŤ IV
POUČENIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Záleží nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na našu elektronickú adresu: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com
 2. Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Váš súhlas, ste oprávnení kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa na ktorejkoľvek prevádzke alebo prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.
 3. V prípadoch, keď je právnym základom zmluvný vzťah je potrebné poskytnúť nám požadované osobné údaje, inak nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah a poskytnúť Vám daný tovar alebo službu.
 4. V prípadoch, keď je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 1 písm. f) GDPR), sme oprávnení spracúvať Vaše súvisiace osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, pričom ste povinní takéto spracúvanie strpieť.
 5. Súčasne máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).
 6. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby v zmysle GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na našu adresu sídla spoločnosti uvedenej v Obchodnom registri alebo na našu elektronickú adresu zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com
 7. Touto cestou Vás upozorňujeme, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (i.e. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
 8. Každá doručená žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby je bezplatný. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.
 9. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov alebo informácií o obsahu a uplatňovaní svojich práv, príp. doplňujúcich vysvetlení obsahu tohto Dokumentu, nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com

ČASŤ V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade, ak nesúhlasíte alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, uvítame Vaše vecné výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať Vaše práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre Vaše práva a slobody, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené používaním Webovej stránky www.x-bionic.sk a/alebo iným spracúvaním osobných údajov v tomto Dokumente.
 2. Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená na Webovej stránke .
 3. Svoju sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov môžete adresovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Kontaktné údaje dozorného orgánu:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava
  +421 /2/ 3231 3214
  statny.dozor@pdp.gov.sk

V Šamoríne, Slovenská republika Dňa 28.2. 2019

Hlavná stránka