Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre E-shop www.x-bionic.sk (ďalej len „VOP“) upravujú práva  a povinnosti medzi:

X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 93101 Šamorín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10684/T, IČO: 46 640 134, DIČ: 2023504054, Bankové spojenie: IBAN: SK04 6500 0000 0000 2032 8281, BIC: POBNSKBA
a
kupujúcim ktorým je fyzická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s Predávajúcim ako odberateľ Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho: www.x-bionic.sk.

Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe kúpy Tovaru objednaného Kupujúcim prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 9.9.2021 a sú zverejnené na webovej stránke www.x-bionic.sk. Používaním webstránok E-shopu Predávajúceho a potvrdením Objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito VOP.

Všetky vzťahy, neupravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

E-shop: elektronický obchod Predávajúceho, prevádzkovaný na internetovej stránke:
www.x-bionic.sk;

Tovar: artikel ponúkaný Predávajúcim na predaj prostredníctvom E-shopu;

Tovar na doručenie: Kupujúcim v rámci platne vytvorenej a záväznej Objednávky objednaný (spravidla aj zaplatený) Tovar, ktorý má byť dodaný Kupujúcemu;

Kupujúci: fyzická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s Predávajúcim ako odberateľ Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka prostredníctvom E-shopu, alebo ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy, alebo požiadavky na sprostredkovanie Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka prostredníctvom E-shopu;

Kúpna zmluva: zmluva uzatvorená elektronicky medzi Predávajúcim a Kupujúcim, prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Tovar, ponúkaný na E-shope Predávajúceho a povinnosť Kupujúceho uhradiť dojednanú kúpnu cenu za objednaný Tovar Predávajúcemu. Kúpna zmluva je účinná od momentu pripísania Kupujúcim uhradených peňažných prostriedkov za objednaný Tovar na bankový účet Predávajúceho/zaplatenia kúpnej ceny za Tovar kuriérovi/na predajni – v hotovosti alebo platobnou kartou;

Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

Objednávka: Prejav vôle (úkon) Kupujúceho, ktorým deklaruje záujem uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim prostredníctvom E-shopu, ktorej predmetom bude kúpa Tovaru, ponúkaného na E-shope Predávajúceho. Objednávka má formu internetového formulára, ktorý je odoslaný Kupujúcim elektronicky prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Podmienkou platnosti tejto Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov zo strany Kupujúceho a zaškrtnutie príslušného políčka pred odoslaním Objednávky, ktorým Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP Predávajúceho, ako i s Politikou ochrany súkromia a osobných údajov (dokument je zverejnený na E-shope). Takto prijatá Objednávka sa považuje za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Predávajúci: X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 93101 Šamorín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10684/T, IČO: 46 640 134, DIČ: 2023504054, Bankové spojenie: IBAN: SK04 6500 0000 0000 2032 8281, BIC: POBNSKBA;

Zákon: je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje:
  1. Dodať objednaný Tovar, špecifikovaný v E-shope Predávajúceho Kupujúcemu, a to v kúpnej cene a za podmienok, ktoré platia v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
  2. Zabezpečiť dodanie Tovaru podľa podmienok uvedených v E-shope Predávajúceho do Kupujúcim určeného miesta dodania.
 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného Tovaru, zavinené prepravnou spoločnosťou (kuriérom).
 3. Kupujúci sa zaväzuje:
  1. Zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok E-shopu Predávajúceho, platných v deň odoslania Objednávky.
  2. Objednaný Tovar prevziať v dohodnutom čase a mieste osobne (resp. zabezpečiť jeho prevzatie), skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť.
 4. Ak si Kupujúci vyberie spôsob dodania Tovaru jeho osobným odberom v predajni, lehota na prevzatie Tovaru Kupujúcim je 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia možnosti jeho prevzatia Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci uhradil kúpnu cenu za Tovar vopred (napr. bankový prevod), ale Tovar si neprevezme v uvedenej lehote, Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť; V tomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za Tovar v celom rozsahu do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na bankový účet Kupujúceho alebo poukážkou na výplatu na adresu Kupujúceho.
 5. Ak si Kupujúci vyberie ako spôsob dodania Tovaru jeho doručenie kuriérom a po avizovanom doručení kuriérom tento Tovar na doručenie nepreberie z dôvodu jeho neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom Predávajúceho včas vopred neinformoval, je povinný opätovné dodanie Tovaru na doručenie a prípadné opakované dodanie dohodnúť s kuriérom. Opätovné dodanie Tovaru na doručenie bude vykonané na náklady Kupujúceho. Lehota na prevzatie Tovaru na doručenie Kupujúcim od kuriéra je 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia možnosti jeho prevzatia Predávajúcim. V prípade, že si Kupujúci Tovar na doručenie neprevezme v uvedenej lehote, Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť; V prípade, ak Kupujúci uhradil kúpnu cenu za Tovar vopred (napr. bankový prevod), Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za Tovar, poníženú o sumu nákladov na dodanie, ako i opakované dodanie Tovaru na doručenie, do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na bankový účet Kupujúceho alebo poukážkou na výplatu na adresu Kupujúceho.
 6. V prípade, že si Kupujúci na základe Objednávky objednaný Tovar neprevezme v dohodnutom čase a na zvolenom mieste dodania alebo Tovar bezdôvodne odmietne prevziať, Predávajúci si vyhradzuje právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a taktiež uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 7. Kupujúci súhlasí s doručením všetkých dokumentov súvisiacich s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu v PDF formáte na e-mail uvedený v Objednávke.

Článok III.
Spôsob objednávania

 1. Objednávka Tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, prevádzkovaného na internetovej stránke: www.x-bionic.sk, v súlade s VOP na tejto stránke zverejnenými. E-mailová adresa: eshop@x-bionicsphere.com slúži výlučne na informácie ohľadne dostupnosti Tovaru a pod., nie však na objednávanie Tovaru. Na účel vyhotovenia a zaslania Objednávky a plnenia zmluvy vyžadujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a Váš e-mail. Rovnaké údaje vyžadujeme aj na účel registrovania a vytvorenia zákazníckeho konta v našom E-shope.
 2. Súčasne máte aj možnosť vytvorenia zákazníckeho profilu v rámci nášho E-shopu. Tento profil Vám umožňuje získať prehľad o Vašich objednávkach a uzavretých zmluvách pričom právnym základom vytvorenia profilu sú tieto VOP.
 3. Tovar ponúkaný v E-shope Predávajúceho je riadne označený názvom, pričom spravidla je k nemu pripnutá obrazová snímka Tovaru a pripojená slovná špecifikácia Tovaru, resp. použité technológie a pod. Tovar môže byť ponúkaný v rôznych vyhotoveniach, hlavne v odlišných veľkostiach a farbách, a v tomto prípade má Kupujúci spravidla možnosť vybrať si požadovanú veľkosť a farbu objednávaného Tovaru predtým, ako ho vloží do nákupného košíka, resp. predtým, ako uskutoční Objednávku Tovaru. Tovar možno vyhľadávať podľa názvu Tovaru, značky, typu kolekcie, športu, podľa kategórií dámske, pánske, podľa farby, veľkosti zadaním do vyhľadávacej kolónky alebo pomocou lišty kategórií na hornej alebo ľavej strane v menu. Pri každom Tovare je uvedená informácia o dostupnosti Tovaru označením „Skladom“ alebo „Nie je skladom“.
 4. V prípade, že má Kupujúci možnosť pri objednávanom Tovare si zvoliť jeho farbu a veľkosť, resp. iné parametre, potom, ako tak učiní, umiestni takto vybraný Tovar do nákupného košíka kliknutím na ikonu košíka, nachádzajúcej sa pod popisom Tovaru. Týmto úkonom sa Kupujúcim zvolený Tovar prenesie do nákupného košíka. Následne sa pri každom ďalšom kliknutí na ikonu „Košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu, Kupujúcemu zobrazí zoznam Tovarov vložených do košíka, pričom tento môže Kupujúci upravovať (vymazať/zmeniť počet kusov). Následne si Kupujúci vyberá z dvoch možností „Späť k nákupu“ alebo „Pokračovať v objednávke“.
 5. Kupujúci môže uskutočniť Objednávku Tovaru ponúkaného v E-shope Predávajúceho bez registrácie alebo prostredníctvom svojho registrovaného užívateľského účtu, a to buď prihlásením sa do svojho už vytvoreného užívateľského účtu alebo vytvorením nového registrovaného užívateľského účtu pri Objednávke a následným prihlásením sa doň. Registrácia nového užívateľského účtu je možná kedykoľvek na stránke E-shopu, aj bez realizácie Objednávky. Registrácia užívateľského účtu umožňuje Kupujúcemu najmä jednoduchšie vytvorenie Objednávok v E-shope vďaka už evidovaným a uloženým kontaktným údajom, ďalej prehliadanie histórie Objednávok, sledovanie aktuálneho stavu spracovávania a vybavenia Objednávky, a pod. Následne kliknutím na ikonu „Pokračovať k v objednávke“, sa otvorí nová stránka, „Výber spôsobu dopravy a platby“.
 6. V ďalšom kroku realizácie Objednávky si Kupujúci zvolí spôsob platby za Tovar a spôsob dodania Tovaru, resp. doplní ďalšie požadované údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne realizovanie Objednávky. Pred odoslaním takto vytvorenej Objednávky má Kupujúci právo oboznámiť sa so znením VOP kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“ a zároveň je Kupujúci povinný potvrdiť, že s týmito VOP, ako i s Politikou ochrany súkromia a osobných údajov súhlasí, čo deklaruje zakliknutím políčka „Odoslaním objednávky súhlasím s Obchodnými podmienkami“ a zakliknutím políčka „Odoslaním objednávky súhlasím s Politikou ochrany súkromia a osobných údajov“ (bez zaškrtnutia týchto dvoch políčok nie je možné odoslať Objednávku). Takto vytvorenú Objednávku Kupujúci odošle prostredníctvom E-shopu Predávajúcemu zakliknutím políčka „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Takto odoslaná Objednávka sa považuje za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 7. O priebehu vybavenia Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailových notifikácií:
  1. notifikácia POTVRDENIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY (spravidla obratom po odoslaní Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu), ktorá obsahuje platobné a dodacie podmienky.
  2. notifikácia informujúca Kupujúceho o VYBAVENÍ Objednávky, expedovaní Tovaru na doručenie a o približnom termíne jeho dodania Kupujúcemu.
   V Objednávke Kupujúcim uvedená e-mailová adresa sa považuje zároveň za kontaktný údaj, na ktorý sa budú zasielať všetky ďalšie notifikácie a potrebné informácie za účelom vybavenia Objednávky. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Kupujúceho.
 8. Ak si Kupujúci praje odstúpiť od Kúpnej zmluvy, vytvorenej na základe Objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, je nutné, aby kontaktoval Predávajúceho e-mailom na eshop@x-bionicsphere.com alebo telefonicky na čísle +421 901 971 121 v čase od 9:00 do 17:30 počas pracovných dní. Kupujúci uvedie číslo svojej Objednávky. Ak už bola Objednávka zaplatená, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za Tovar v celom rozsahu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na bankový účet Kupujúceho alebo poukážkou na výplatu na adresu Kupujúceho.
 9. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody ohľadne ďalšieho postupu. Ak medzi Predávajúcim a Kupujúcim nedôjde k dohode (napr. prijatím ponuky náhradného Tovaru Kupujúcim, alebo iným riešením, s ktorým Kupujúci vysloví súhlas,..), v prípade, že kúpna cena za Tovar bola už Kupujúcim uhradená, Predávajúci vráti kúpnu cenu za Tovar v lehote 14 dní na bankový účet Kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť Objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá…).

Článok IV.
Kúpna cena

 1. Kúpna cena Tovaru je cena za objednaný Tovar, uvedená v aktuálnej ponuke E-shopu Predávajúceho, platná v čase odoslania Objednávky. V prípade, že v niektorej z notifikácii podľa Článku III, bodu 6 VOP bude uvedená Predávajúcim iná kúpna cena za Tovar ako bola uvedená v čase odoslania Objednávky, platí kúpna cena v čase odoslania Objednávky. Kúpna cena sa uvádza v mene EURO a zahŕňa DPH.
 2. Zľavnená cena za Tovar, uvedená v E-shope v rámci realizácie rôznych akcií Predávajúceho, platí do vypredania zásob Tovaru, pokiaľ nie je pri predmetnom Tovare uvedené inak.
 3. Faktúra, resp. blok z registračnej pokladne, vystavené na základe Objednávky, sú súčasne daňovým dokladom a záručným listom.
 4. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady na dodanie Tovaru do miesta dodania, ktoré budú stanovené a pripočítané ku kúpnej cene Tovaru v sume podľa toho, aký spôsob dodania Tovaru si Kupujúci vyberie. Náklady na dodanie Tovaru sú uvedené priamo v košíku pri Objednávke (pri každom spôsobe dodania Tovaru). Balné je zahrnuté v nákladoch na dodanie Tovaru.
 5. Možnosti dodania a spôsobu platby za Tovar, ako aj presné ceny za tieto spôsoby dodania a platby sú uvedené na E-shope Predávajúceho a sú platné v okamihu odoslania Objednávky.

Článok V.
Platby

 1. Platbu za Tovar objednaný v E-shope môže Kupujúci realizovať:
  1. V prípade dodania Tovaru – „Osobný odber v predajni X-BIONIC“: platobnou kartou alebo v hotovosti priamo na predajni, alebo realizovať platbu vopred – bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány, ak je zriadená Predávajúcim
  2. V prípade spôsobu dodania Tovaru – „Doručenie kuriérom“: na dobierku – platobnou kartou alebo v hotovosti priamo kuriérovi, alebo realizovať platbu vopred – bankovým prevodom, alebo prostredníctvom platobnej brány, ak je zriadená Predávajúcim.  V prípade ak je celková suma objednávky rovná alebo vyššia ako 200 € platba na dobierku nie je možná. Na základe odoslanej Objednávky so zvolenou platbou vopred bankovým prevodom vystaví Predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle e-mailom Kupujúcemu podľa Článku III, bodu 6 b) VOP. Túto platbu môže Kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu alebo priamym vkladom v hotovosti na účet Predávajúceho. Takto objednaný Tovar sa expeduje po pripísaní kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet Predávajúceho alebo jej zaplatením v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni alebo kuriérovi (platba na dobierku).
 2. Platba je možná iba v mene EURO.
 3. Daňový doklad – Faktúru, ktorý slúži tiež ako záručný list, posiela Predávajúci Kupujúcemu v papierovej a elektronickej podobe v prípade platby vopred po pripísaní kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho, pri zvolení dodania Tovaru doručením kuriérom alebo osobným odberom na predajni. Daňový doklad – Pokladničný blok, ktorý slúži tiež ako záručný list, dostane Kupujúci v prípade prevzatia Tovaru osobným odberom na predajni a platby na predajni v hotovosti alebo platobnou kartou.

Článok VI.
Dodacie podmienky

 1. Expedovanie v E-shope objednaného Tovaru realizuje Predávajúci podľa dostupnosti Tovaru, v čo najkratšom možnom termíne, pričom pri každom Tovare je uvedená informácia o dostupnosti Tovaru označením „Skladom“ alebo „Nie je skladom“.
  1. Tovar s informáciou „Skladom“ je expedovaný do 3 pracovných dní od doručenia notifikácie “POTVRDENIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY“ Predávajúcim, resp. pripísania kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho, v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu platby za Tovar.
  2. Tovar s informáciou „Nie je skladom“ nie je momentálne na sklade. Pred potvrdením záväznej Objednávky sa môže Kupujúci informovať o termíne dodania Tovaru prostredníctvom zanechania otázky priamo pri Tovare alebo kontaktovaním Predávajúceho na e-mailovej adrese: eshop@x-bionicsphere.com.
  3. Tovar s informáciou „Objednať“ nie je momentálne na sklade a po kliknutí na tlačidlo „Objednať“ bude otvorený prednastavený e-mail, ktorý Kupujúci odošle na email: eshop@x-bionicsphere.com , premetom ktorého je overenie dostupnosti a plánované naskladnenie tovaru. Pri stlačení tlačidla „Objednať“ nedochádza k objednávke tovaru Následne Predávajúci odpovie a informuje Kupujúceho o najbližšom termíne naskladnenia tovaru. Následne sa môže Kupujúci rozhodnúť, či si zakúpi tovar po jeho naskladnení na e-shope.
 2. O dodacej lehote Tovaru je Kupujúci informovaný v Nákupnom košíku v časti „Výber spôsobu dopravy a platby“ pri výbere dodania Tovaru v rámci Slovenskej republiky alebo do Českej republiky a o termíne dodania Tovaru bude Predávajúci Kupujúceho informovať e-mailom.

Článok VII.
Dodanie Tovaru

 1. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v
  Objednávke:

  1. Osobný odber v predajni X-BIONIC® SPHERE a.s. – rezort, Šamorín, Dubová 33, 931 01 Šamorín. Osobný odber nie je spoplatnený.
  2. Doručenie kuriérom:
   1. doručenie v rámci Slovenskej republiky – do 1 až 2 pracovných dní od expedície objednaného Tovaru. Platba za doručenie kuriérom v rámci SR je 4,90 € s DPH.
   2. doručenie do Českej republiky – do 3 až 4 pracovných dní od expedície objednaného Tovaru. Platba za doručenie kuriérom do ČR je 6,90 € s DPH.
   3. Doručenie kuriérom „na dobierku“ je spoplatnené navyše sumou 1,- € s DPH.
 2. Miesto dodania Tovaru je stanovené na základe Objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodania Tovaru sa považuje dodanie Tovaru na miesto určené Kupujúcim.
 3. Tovar na doručenie je primerane zabalený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru na doručenie skontrolovať neporušenosť zásielky.
 4. Spolu s Tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad), alebo pokladničný blok, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
 5. Za Tovar na doručenie zodpovedá Predávajúci do momentu jeho prevzatia Kupujúcim. Tovar na doručenie sa považuje za prevzatý Kupujúcim od momentu, kedy tento písomne potvrdí prevzatie Tovaru kuriérovi, alebo pri osobnom odbere Tovaru na predajni. Prepravca (pri doručení Tovaru kuriérom) zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke (dodávanom Tovare) v čase od prevzatia Tovaru na doručenie na prepravu od Predávajúceho, až do vydania Tovaru Kupujúcemu, ibaže škoda bola spôsobená Predávajúcim ako odosielateľom alebo Kupujúcim ako príjemcom, vadnosťou zásielky, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú prepravca (kuriér) nemohol odvrátiť.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru na doručenie Kupujúcemu zavinené prepravcom (pri doručení Tovaru kuriérom).
 7. V prípade že má Predávajúci nedostatok objednaného Tovaru, môže dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v niekoľkých balíkoch, keď bude Tovar opäť Skladom, pričom náklady na dodanie (poštovné a balné) uhrádza Kupujúci ako za jeden balík.

Článok VIII.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je v súlade so Zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
  1. pred prevzatím Tovaru: oznámiť odstúpenie od Kúpnej zmluvy e-mailom, v ktorom zároveň môže Kupujúci zaslať riadne vyplnený „Formulár na odstúpenie od zmluvy“,
  2. po prevzatí Tovaru: oznámiť odstúpenie od Kúpnej zmluvy e-mailom, v ktorom zároveň môže Kupujúci zaslať riadne vyplnený „Formulár na odstúpenie od zmluvy“/osobne na predajni/poštou – odovzdaním/doručením vyplneného „Formuláru na odstúpenie od zmluvy“, pričom vo všetkých uvedených prípadoch je potrebné, aby Kupujúci zaslal Tovar späť Predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak bol v rámci jednej Objednávky Tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy plynie okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy aj len vo vzťahu k časti predmetu Kúpnej zmluvy (ak predmetom Kúpnej zmluvy, resp. záväznej Objednávky bolo dodanie viacerých Tovarov).
   Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy, spolu s riadne vyplneným Formulárom na odstúpenie od zmluvy a s Tovarom odošle najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. Zákona.
 2. Tovar na vrátenie musí byť nový, nepoškodený, nepoužitý, čistý, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …), a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe Tovaru, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 3. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť Tovar podľa bodu 1, Článku VIII. týchto VOP, je povinný:
  1. vyplniť „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý tvorí prílohu VOP a uviesť číslo Objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy Tovaru a číslo svojho účtu pre vrátenie kúpnej ceny Tovaru), a preukázateľne doručiť odstúpenie od Zmluvy (Formulár na odstúpenie od zmluvy) na adresu Predávajúceho:
   X-BIONIC® SPHERE a.s. – predajňa  X-BIONIC Premium store , Dubová 33/A, 931 01 Šamorín.
  2. zaslať Tovar naspäť v súlade s bodom 1 písm. b) tohto článku VIII. Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného Tovaru. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie Tovaru počas prepravy. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol doručený spolu s Tovarom. Tovar môže byť vrátený aj osobne na adrese X-BIONIC® SPHERE a.s. – predajňa  X-BIONIC Premium store, Dubová 33/A, 931 01 Šamorín,
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením Tovaru (poštovné, poistenie,…).
 4. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3, Článku VIII. týchto VOP a po obdržaní vráteného Tovaru je Predávajúci povinný:
  1. prevziať Tovar naspäť,
  2. po doručení Tovaru vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu zaplatenú za vrátený Tovar a všetky platby ktoré od neho Predávajúci prijal vrátane nákladov na dodanie Tovaru, okrem nákladov na vrátenie Tovaru.
 5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 3, Článku VIII. týchto VOP nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy a Tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť/pri vrátení Tovaru na predajni tento Tovar nebude prevzatý. „Formulár na odstúpenie od zmluvy“ nájdete na www.x-bionic.sk na tomto odkaze.

Článok IX.
Záruky a reklamácie

 1. Záručná doba na Tovar ponúkaný v E-shope Predávajúceho je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Pri pochybnostiach ohľadom určenia dňa prevzatia Tovaru platí, že Tovar bol prevzatý v deň uvedený na faktúre, resp. na pokladničnom bloku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení Tovaru (priložená faktúra alebo pokladničný blok). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, resp. nesprávnym používaním, ako ani na mechanické poškodenie/neodborný zásah do Tovaru, nesprávne skladovanie alebo ošetrovanie Tovaru. Pri každom nákupe obdrží Kupujúci návod na použitie „Starostlivosť o oblečenie/bežecké tenisky“, v ktorom je spísaná starostlivosť o Tovar, ktorý je Kupujúci povinný dodržať, v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s nesprávnym užívaním Tovaru. Pre postup a vybavenie reklamácie Tovaru sa primerane použije Reklamačný poriadok, ktorý je umiestnený v predajniach Predávajúceho. „Reklamačný poriadok“ nájdete na www.x-bionic.sk na tomto odkaze.
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar má v čase prevzatia Kupujúcim minimálne bežnú kvalitu a že ho možno použiť podľa jeho povahy a účelu určenia v zmysle Kúpnej zmluvy. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ako i za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare po jeho prevzatí Kupujúcim v záručnej dobe.
 3. Ak sa Tovar predáva za nižšiu cenu, nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vadu na Tovare, ktorý poskytol Predávajúci bezplatne za účelom svojej propagácie, resp. podpory predaja, a to hlavne v rámci marketingových alebo iných reklamných akcií.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok X.
Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci Objednávky Tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom E-shopu Predávajúceho alebo v súvislosti s výkonom marketingu Prevádzkovateľa sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa osobitného dokumentu „Politika ochrany súkromia a osobných údajov“. Dokument je zverejnený na internetovej stránke www.x-bionic.sk .

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP a ich prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.x-bionic.sk.
 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia ustanoveniami Kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe Objednávky vytvorenej prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne vykonávať zmeny VOP. Zmenené VOP sú účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.x-bionic.sk. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie VOP, účinných v čase odoslania Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy/VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy/VOP, pokiaľ to nevylučuje samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po zistení, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktoré bude obsahom a účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu.
 5. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Kúpnej zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Kúpnej zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.
 6. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Predávajúceho, mailom na adrese: eshop@x-bionicsphere.com.Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Spotrebitelia sú oprávnení riešiť spory aj prostredníctvom online systému alternatívneho riešenia sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 7. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.10.2023.

Všeobecné obchodné podmienky podmienky platné od 1.3.2019

Všeobecné obchodné podmienky podmienky platné od 6.2.2020

Všeobecné obchodné podmienky podmienky platné od 27.8.2020

Hlavná stránka